VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení! 

Shop
Kategorie
JASO (https://www.jaso.cz/)

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost JASO-DISTRIBUTOR, spol. s r.o., se sídlem 664 47 Střelice č.p. 726, Areál skladů, IČ: 634 77 734 (dále jen „Společnost”) při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR). Hlavním cílem Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, našich obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 Za tímto účelem provedla Společnost rozsáhlý interní audit, na jehož základě implementovala vhodná praktická opatření směřující k ještě větší ochraně osobních údajů zákazníků, fyzických osob.

Při naší obchodní činnosti jsme připraveni vždy a především hájit zájmy našich zákazníků a obchodních partnerů tak, aby nedocházelo k zásahům do jejich práv a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dodržujeme zásady transparentnosti a korektnosti zpracování. Vždy dbáme o to, aby zůstala zachována veškerá práva našich zákazníků jakožto subjektu údajů (včetně práva být informován, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, na výmaz, na omezené zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování).

S jakými osobními údaji pracujeme?

Při využívání služeb Společnosti dochází ke sběru různých typů osobních údajů, jako jsou ID zákazníka, jeho e-mail a další kontaktní údaje a nastavení. Dále pracujeme s informacemi o prohlížení produktů na našem webu, o tom z jakého zařízení jsou sledovány, jaká z e-mailových nabídek byla zákazníkem otevřena z toho odvozujeme další zákazníkovi údaje, aby mu byly v budoucnu zobrazovány produkty, které jej zajímají a mohli jsme dále procovat na vylepšování našich služeb. Nakoupíte-li si u nás či si vytvoříte zákaznickou registraci, tak také pracujeme s údaji jako jsou jméno, příjmení, telefon a dalšími údaji, které nám zákazník sdělí nebo si je v účtu nastaví.  

Pracujeme s následujícími osobními údaji:

identifikační údaje zákazníka, jimiž jsou zejména jméno a příjmení, ID- uživatelské jméno, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel,

kontaktní údaje zákazníka, jimiž jsou zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, kontakt na sociálních sítích, adresa pro doručení a fakturační adresa,

informace o zákaznických objednávkách, jimiž jsou zejména data o objednaných produktech a službách, reklamacích a platbách (včetně čísla účtu, z něhož byla platba provedena),

údaje o chování zákazníka na webu, jimiž jsou zejména informace o zobrazovaných produktech, pohybu na našem webu, o idetifikaci zařízení, z něhož je web prohlížen a také data získané ze souborů, a údaje o čtení e-mailů, které zákazníkovi zasíláme, (zejména časy otevření zprávy a kliknutí na produkty),

nastavení zákaznického účtu, jimiž jsou zejména sledované produkty, uložené adresy.

údaje související s návštěvou prodejny nebo telefonickým hovorem, jimiž jsou zejména nahrávky z kamerových systémů na pobočkách, nahrávky telefonní komunikace zákazníka se zaměstnanci Společnosti (doba uchování nahrávky je maximálně 1 měsíc od pořízení).

 

Jaké jsou zdroje získávání osobních údajů?

Osobní údaje, které dále zpracováváme získáváme přímo od našich zákazníků prostřednictvím webu nebo při osobní či telefonické komunikaci zaměstnance Společnosti se zákazníkem, a dále pak od potencionálních zákazníků, jež zatím nákup neuskutečnili, ale provedli zákaznickou registraci a souhlasili se zasílání obchodních sdělení, jejichž obsahem jsou články a informace o produktech. 

Při používaní služeb Společnosti dochází ke sběru různých typů osobních údajů, jako jsou ID zákazníka, jeho e-mail a další kontaktní údaje a nastavení. Dochází ke sledovaní prohlížení produktů na našem webu, z jakého zařízení jsou sledovány, jaká z e-mailových nabídek byla zákazníkem otevřena z toho odvozujeme další zákazníkovi údaje, aby mu byly v budoucnu zobrazovány produkty, které jej zajímají a mohli jsme dále procovat na vylepšování našich služeb. Pokud si u nás zákazník udělá nákup či si sám prostřednictvím webu nebo za pomocí zaměstnance Společnosti vytvoří zákaznickou registraci, tak také pracujeme s údaji jako jsou jméno, příjmení, telefon a dalšími údaji, které nám zákazník sdělí nebo si je v účtu nastaví.  

Jak dlouho se osobní údaje uchovávají?

Osobní údaje, které nám zákazník poskytl pro účely zákaznické registrace , a v průběhu všech nadcházejících obchodních transakcí, nebo na v souvislosti s následnými žádostmi, stížnostmi, reklamací nebo jiných požadavků, budou zpracovávány po dobu trvání Vaší zákaznické registrace a dále pouze po dobu nezbytně nutnou, zpravidla po dobu až 3 let, resp. v nezbytných případech až 10 let (vyžadují-li to právní předpisy, např. pro daňové a účetní účely, byly-li údaje poskytnuty v souvislosti s nákupem zboží nebo služeb) od okamžiku rozhodného pro běh dané lhůty pro uchování. Jako rozhodný okamžik se považuje např. objednávka zboží, uplatnění reklamace, ukončení zákaznické registrace nebo jiného právního nároku nebo jiný úkon spojený s nutností zpracovávat osobní údaje. Uchovávání osobních údajů pro účely zákonných povinností vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR.

Je-li zpracovávání osobních údajů je podmíněno souhlasem zákazníka, budeme zpracování provádět po dobu, na kterou byl souhlas udělen, tedy do doby, než bude takový souhlas odvolán.

 

 Jaký je důvod a účel zpracování osobních údajů?

Při návštěvě našeho webu, na kterém využíváme soubory cookies, sledujeme návštěvnost a  pracujeme s osobními údaji hlavně proto, abychom vylepšili naše služby. Detailní informace naleznete zde.

Cookies využívá naprostá většina webových stránek. Jedná se o krátké textové soubory, které jsou vytvářeny webový serverem a ukládají se v počítači. Vrátí-li se uživatel webu zpět na náš web, tak prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server získá veškeré informace, které si předtím uložil. 

Společnost zpracovává osobní údaje v různém rozsahu a pro různé účely v závislosti na to, zda k tomu byl udělen souhlas či nikoliv. Pokud nebyl souhlas udělen, tak se tak děje v souvislosti s:

  • plněním smlouvy, které je zákazník stranou, například při nákupu zboží nebo služeb mohou být osobní údaje zpracovávány pro účely fakturace a doručování.
  • právní povinností, kdy někdy mohou být osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění právní povinnosti, kterou má správce dat.

V některých případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněné zájmy správce dat nebo třetí strany. Při tomto zpracování se musí vzít v úvahu práva a zájmy jednotlivců a zpracování nesmí převážit tyto práva a zájmy.

 

Kdo je správce a kdo další osobní údaje zpracovává?

Správce osobních údajů na webu www.jaso.cz je JASO-DISTRIBUTOR, spol. s r.o., se sídlem Areál skladů Střelice 726, 664 47 Střelice, IČ 63477734 .

 

Osobní údaje můžeme v rámci obchodní spolupráce předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli zpracovatele. Tito níže uvedené subjekty se mohou podílet na vyřízení zákazníkovi objednávky, jedná se zejména o:  

  • banky (zajišťující platbu kartou)- Československá obchodní banka, a.s. IČO: 00001350
  • přepravce (zajišťující dopravu objednaného zboží a služeb)- PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČO: 28202376, WE|DO CZ s.r.o., IČO: 08313628, Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306
  • e-mailingové nástroje- ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazů týkajících se osobních údajů kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů použijte ten to e-mail senasi.anita@jaso.cz.

 

Jaká jsou práva při zpravování osobních údajů?

Subjekt údajů může u Společnosti kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, případně zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. Dále může Subjekt údajů žádat o sdělení, odkud Osobní údaje Společnost získala. Subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů.

 

  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů znamená, že Společnost musí vymazat Osobní údaje Subjektu údajů pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, pokud Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo je-li zpracování či je výmaz uložen zákonem.

 

  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů znamená, že pokud Subjekt údajů podá žádost, která vyvolá sporné otázky ohledně zpracování jeho Osobních údajů (např. sporná přesnost, sporný účel či důvod zpracování), Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno výslovným souhlasem Subjektu údajů či z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů znamená, že má Subjekt údajů právo získat své Osobní údaje, které Společnosti poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

 

  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů znamená, že Subjekt údajů smí u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů. Po vznesení námitky nesmí Společnost Osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů.

 

 

Potvrzení zletilosti a nastavení cookies.

Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let. Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, abychom Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Souhlas můžete odmítnout ZDE, čímž zároveň potvrdíte, že Vám již bylo 18 let.