VO ceny a individuální ceníky se zobrazí až po přihlášení! 

Shop
Kategorie
JASO - DISTRIBUTOR, spol. s r.o. (https://www.jaso.cz/)

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky obchodní společnosti JASO-DISTRIBUTOR, spol. s r. o., IČ:

63477734, DIČ: CZ63477734, se sídlem Areál skladů Střelice 726, 664 47 Střelice u Brna,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20585

(dále jen „dodavatel“).

 

I.

Rozsah platnosti

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi

dodavatelem a druhými stranami (dále jen „odběratel“).

 1. Veškeré právní vztahy se řídí, právním řádem České republiky, zákonem č. 89/2012

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 34/1922

Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dalších účinných právních

předpisů. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud

se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České

republiky, mají před těmito normami přednost.

 1. Odběratelem je podnikatel nebo spotřebitel.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak

soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje také každá

osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou

činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná

jménem nebo na účet podnikatele. Osoba, která ve své objednávce uvede své

identifikační číslo (dále jen „IČ“) je pro účely těchto VOP považována za

podnikatele.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem

nebo s ním jinak jedná.

 1. Odběrateli, kterému je v den uzavření kupní smlouvy méně než 18 let, není oprávněn

k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě alkoholických nápojů.

Odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu dostupným na www.jaso.cz (dále jen

„e-shop“) odběratel stvrzuje, že je plnoletý.

II.

Uzavření smlouvy

 

 1. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-

mailové/telefonické/on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Je-li objednávka

vytvářena prostřednictvím e-shopu, tak si odběratel zároveň vybere formu a termín

dopravy. Kupní smlouva vznikne odesláním objednávky a jejím přijetím dodavatelem

s tím, že za možné chyby při přenosu dat nenese dodavatel odpovědnost. Dodavatel

neprodleně po odeslání objednávky zašle odběrateli na e-mail, který odběratel zadal

do objednávkového formuláře, potvrzení o přijetí objednávky. Tento e-mail je zároveň

informací o vzniku kupní smlouvy.

 1. Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a

řádně zaplatit.

 1. Odběratel si vyhrazuje právo požádat odběratele o autorizaci objednávky, a to formou

telefonické, e-mailové či osobní komunikace. V případě, kdy odběratel odmítne

autorizaci objednávky provést, muže odběratel tuto objednávku zrušit a toto jednání je

považováno za odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele a to i po té, co odběratel

obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku.

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávku nebo její část, jestliže se

zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila nákupní cena pro dodavatele

nebo se na e-shopu objevila zjevně chybná cena.

 1. Dárky, které jsou poskytovány ke zboží zdarma splňují podmínky darovací smlouvy a

řídí se účinnými předpisy pro darovací smlouvu podle občanského zákoníku. Darovací

smlouva je ve všech případech uzavírána s odkládací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy, je odběratel povinen toto zboží zdarma vrátit

dodavateli společně se zakoupeným zbožím. 

6. Obrázky produktů na e-shopu www.jaso.cz a objednávkovém systému Ordis mají
pouze informativní charakter. Chce-li odběratel i odběratel spotřebitel mít jistotu o
konkrétní podobě produktu, musí kontaktovat e-mailem zákaznický servis dodavatele
na adrese objednavky@jaso.cz a zaměstnanec dodavatele mu pošle aktuální fotografii výrobku.

III.

Čas plnění

 

 1. Dodávka zboží je splněna odevzdáním objednaných výrobků odběrateli a potvrzením

dodacího listu nebo faktury o jejich převzetí. Odběratel potvrzením dodacího listu

nebo faktury prohlašuje, že převzal zboží v dohodnutém množství, kvalitě a

provedení.

 1. Jestliže pro nepřítomnost odběratele nebo jím pověřené osoby nebude možno dodávku

objednaných výrobků splnit, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s dopravou.

 1. Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo

smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a

úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží

k opětovnému prodeji.

 1. Při přejímce zboží odběratel potvrdí a zkontroluje, zda je zboží v záruční lhůtě.
 2. Dodá-li dodavatel odběrateli větší množství zboží než bylo objednáno, má se za to, že

je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství. Dané neplatí v případě, že

odběratel toto přebytečné zboží bez zbytečného odkladu odmítl.

 

 

IV.

 

Cenová a platební ustanovení

 

 1. Ceny za zboží je dodavatelem účtováno včetně daně z přidané hodnoty a v českých

korunách. Ceny jsou smluvní. Aktuální platné ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu,

s výjimkou případů, kdy nastane stav chybného uvedení ceny. V cenách za zboží

nejsou uvedeny náklady na dopravu zboží do místa určeného v objednávce.

 1. V případě, že se strany dohodly na hotovostním platebním styku, zboží je předáno na

základě zaplacení hotovostní faktury při převzetí zboží odběratelem. Nastane-li

situace, kdy odběratel z jakékoliv důvodu  neuhradí dopravci při převzetí zboží

hotovostní fakturu, zavazuje se odběratel neprodleně uhradit hotovostní fakturu na

pokladně dodavatele v jeho sídle firmy. Platební údaje pro platbu převodem jsou následující: 

číslo účtu 160190712/0300, jako variabilní symbol  uveďte číslo faktury. 

 1. V případě, že se smluvní strany dohodly na bezhotovostním platebním styku,

dodavatel vystaví fakturu, kterou elektronicky odešle na e-mailovou adresu

odběrateli  nejpozději do 14 dnů po splnění dodávky. Odběratel se zavazuje uhradit

tuto fakturu dodavateli v termínu uvedeném pro splatnost faktury. Při neuhrazení

faktury v termínu splatnosti jsou další dodávky až do odvolání hrazeny hotově při

další dodávce.

 1. V případě, že se smluvní strany dohodly na bezhotovostním platebním styku – platba předem,

dodavatel vystaví fakturu – zálohovou fakturu, kterou elektronicky odešle na e-mailovou adresu

odběrateli  nejpozději do 14 dnů po odeslání objednávky. Odběratel se zavazuje uhradit

tuto fakturu dodavateli v termínu uvedeném pro splatnost faktury. Při neuhrazení

faktury v termínu splatnosti je objednávka považována za zrušenou.  Platební údaje pro platbu převodem

jsou následující: číslo účtu 160190712/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

5 . Odběratel bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy není kupní smlouva

uzavřena a to z důvodu chybně uvedené ceny podle čl. IV odst. 1. Cena může být

chybně uvedena v důsledku chyby informačního systému dodavatele. O případ

chybně zveřejněné ceny na e-shopu, na dodacím listě nebo na faktuře se jedná

zejména tehdy, je-li cena za zboží na první pohled nesprávná, tj. nereflektuje nákupní

či výrobní cenu či u ceny chybí nebo naopak přebývá jedna i více cifer. K uzavření

smlouvy nedojde i po té, co odběratel obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku.

Dodavatel je oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení za poskytnuté

plnění s chybně uvedenou cenou.

 1. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu až ve výši 100% hodnoty

objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad o přijetí

zálohované platby.

 1. Pokud bude odběratel v prodlení s placením faktury nebo dodacího listu je povinen

uhradit dodavateli poplatek z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den

prodlení a od 7 dne prodlení ve výši 0,5% denně za každý den prodlení do zaplacení

celé fakturované částky. V případě, že faktury budou odběratelem uhrazovány

opakovaně po termínu splatnosti, může dodavatel od smlouvy odstoupit bez

písemného ujednání.

 1. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky

podle faktury přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury

v termínu splatnosti může být přistoupeno k odebrání zboží dodavatelem. Odběratel

se tímto zavazuje, že umožní vstup pracovníkům dodavatele do své provozovny za

účelem odebrání zboží. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení

či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od

smlouvy není dotčena.

 

V.

Dodací podmínky

 

 1. Doprava objednaného zboží v rozvozovém regionu dodavatele (Jihomoravském,

Zlínském, Olomouckém kraji a Kraji Vysočina), jehož celková hodnota je:

 

 1. a) vyšší než 3. 500 Kč bez DPH (bez obalů, cigaret a kupónů), je poskytována zdarma.
 2. b) v hodnotě 2. 000 Kč – 3. 500 Kč (bez obalů, cigaret a kupónů), je zpoplatněna

částkou 20 Kč + DPH.

 1. c) nižší než 2. 000 Kč bez DPH (bez obalů, cigaret a kupónů), je zpoplatněna částkou

166 Kč+DPH.

 1. Doprava zboží do ostatních oblastí ČR mimo rozvozový region dodavatele

(Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký kraj a Kraj Vysočina) je zajišťována

prostřednictvím České pošty nebo přepravní společnosti. Cena dopravy je v těchto

případech závislá na množství dopravovaného zboží a na vzdálenosti odběratele. Cenu

dopravy je nutno odsouhlasit před zahájením dopravy.

 1. Všechny způsoby dopravy jsou realizovány s ohledem na dostupnost jednotlivých

služeb v závislosti na kapacitě a dojezdových možnostech. Dodavatel není odpovědný

za opožděné dodání popř. v mimořádných situacích nedodání zboží, které by bylo

způsobeno zásahem vyšší moci či výpadku informačního systému.

 

VI.

Reklamace

 

 1. Odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží, včetně reklamačního řízení

upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku. Odběratel je povinen u

dodavatele reklamovat vadné dodávky zboží včas a písemně. Vyřízení reklamačního

řízení je provedeno do 30 dní od předání reklamovaného zboží dodavateli.

 1. Při svozu reklamace lahvového piva, limonád, PET, TetraPack atd. musí odběratel

poskytnout číslo a datum dodacího listu,  na kterém reklamované zboží nakoupil.

Řidič toto zboží sepíše na dodací list. Odběratel svým podpisem na dodacím listě

potvrdí svoz reklamace. Peníze za reklamované zboží odběratel obdrží na základě

dobropisu do 30 dnů od svozu reklamace na běžný účet nebo v hotovosti při další

dodávce. Pokud se jedná o zboží z předešlých dodávek, musí odběratel telefonicky, e-

mailem nebo osobně nahlásit svoz reklamace předem na reklamačním oddělení

dodavatele.

 1. Při reklamaci sudového piva nebo sudových limonád musí být v sudu 80 a více %

obsahu. Při odevzdání reklamovaného zboží dodavateli nebo jeho smluvnímu

přepravci je tento povinen uvést na dodací list odhadovaný obsah sudu. Reklamovaný

sud je odepsán na dodacím listě jako svoz prázdného obalu s poznámkou, že se jedná

o reklamaci. Poznámka o reklamaci musí obsahovat udání druhu piva či limonády,

stupňovitost, balení, důvod reklamace (kalné, nepění apod.), číslo a datum dodacího

listu,  na kterém reklamované zboží odběratel nakoupil. Na dodacím listě musí být

dále uvedeno, že prázdny obal reklamovaného zboží je již odečten. Reklamační řízení

sudového piva nebo sudových limonád může být zahájeno a zároveň předáno

odběratelem dodavateli pouze v případě, že o svozu dostal ústní nebo písemný pokyn

od dodavatele. Reklamace těchto výrobků musí být prověřeny pověřeným zástupcem

daného výrobce. Vyřízení reklamce je provedeno buď výměnou zboží nebo

dobropisem, a to do 30 dní od svozu reklamace.      

VII.

 

Svoz neprodaného zboží

 

 1. Dodavatel ve výjimečných případech může na základě předchozí písemné dohody

umožnit odběrateli neprodané zboží vrátit zpět dodavateli (např. po konání akce).

Podmínky vrácení zboží jsou stanoveny individuálně, avšak platí, že odběratel je

povinen uhradit náklady na dopravu vráceného zboží a dále je povinen uhradit

manipulační poplatek v minimální výši (90 Kč za každý 1 ks kegu, 10 Kč za každý

1 ks lihovin a  3 Kč za každý 1kg ostatního vraceného zboží).

 

VIII.

 

Vadné plnění a záruka za jakost

 

 1. Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 2099 a násl. občanského zákoníku

a za záruku za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku. Odběratel - spotřebitel

má právo uplatnit právo z vady do 24 měsíců, není-li na obalu zboží uvedeno datum

spotřeby, v takovém případě se tato lhůta zkracuje do data uvedeného na obalu zboží.

Odběratel podnikatel má právo uplatnit právo z vady do 6 měsíců, není-li na obalu

zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se tato lhůta zkracuje do data

uvedeného na obalu zboží.

 1. Odběratel je povinen při převzetí  zboží, toto  zboží řádně zkontrolovat. Zjistí-li u

dodaného zboží vadu či prošlé datum spotřeby, je nutné ji nahlásit:

 1. a) osobně řidiči přepravujícího objednané zboží a to ihned při převzetí zboží,
 2. b) písemně, telefonicky nebo osobně reklamačnímu oddělení dodavatele, a to

nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

 1. Odběratel souhlasí, že vzhledem k povaze zboží nemusí být brán ze strany dodavatele

zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při předání (při poškození

ochranného obalu, potraviny). 

 1. Za vadné plnění se nepovažuje dodaní výrobku, který se vizuálně (např. tvarem etikety,
  tvarem láhve, barvou láhve, ochranným tubuse, apod.) odlišuje od obrázku produktu
  na e-shopu www.jaso.cz či v objednávkovém systému Ordis.  

5. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného

odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo vystavením dobropisu. Peníze

za reklamované zboží odběratel obdrží na základě dobropisu a to buď hotově při další

dodávce zboží, bezhotovostně na účet odběratele nebo hotově na pokladně v sídle

firmy dodavatele.

 

IX.

 

Podstatné porušení smlouvy

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má odběratel právo:
 2. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 3. b) na odstranění vady opravou věci,
 4. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 5. d) odstoupit od smlouvy.
 6. Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez

zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit

bez souhlasu; to neplatí, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže jako

neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li odběrateli,

že vady neodstraní, může odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou

slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

 1. Nezvolí-li odběratel své právo včas, má stejná práva jako při nepodstatném porušení

smlouvy.

 

X.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má odběratel právo na

odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 1. Dokud odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy,

může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může

dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba

nesmí odběrateli způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může

odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nové věci vrátí odběratel prodávajícímu na jeho náklady věc původně

dodanou.

 1. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li

věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li odběratel věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li odběratel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu

jednáním anebo opomenutím, nebo

 1. d) prodal-li odběratel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo

pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí odběratel

dodavateli, co ještě vrátit může, a dá odběrateli náhradu do výše, v níž měl z

použití věci prospěch.

 

XI.

Hospodaření s obaly

 

 1. Veškeré se zbožím dodané vratné obaly nepřecházejí do vlastnictví odběratele a jsou

zálohovány.

 1. Počet zálohovaných obalů zakoupených odběratelem podnikatelem bude evidován na

obalovém kontě vedeném dodavatelem.

 1. Odběratel podnikatel je povinen při nové dodávce zboží odevzdávat vratné obaly z

předchozí dodávky. Obaly musí být nepoškozené, čisté, láhve budou vytříděny dle

přepravky. Odběratelé, kteří znehodnotí, poškodí nebo ztratí vratné obaly, jsou

povinni za ně zaplatit dodavateli částku uváděnou výrobcem jako jejich cenu t.j.

minimálně 3000,- Kč dle typu KEG sudu a 180,- Kč u přepravky.

 1. Pokud odběratel - podnikatel vrátí více přepravek než mu  bylo zálohováno, má

dodavatel právo vyúčtovat mu skladné ve výši 15,- Kč na přepravku a den. Skladné je

dodavatel oprávněn vyúčtovat kdykoliv za trvání smluvního vztahu.

 

 1. Po výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je odběratel podnikatel povinen

do doby uplynutí výpovědní lhůty, vrátit dodavateli všechny vratné obaly, které od

dodavatele převzal, tak jak jsou uvedeny na obalovém kontě. Pokud tak neučiní, bude

dodavatel toto hodnotit jako ztrátu nebo znehodnocení vratných obalů.

 

XII.

Přechod vlastnictví

 

 1. Vlastnictví dodaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem úplného

zaplacení kupní ceny a vyrovnáním všech nároků dodavatele.

 1. V případě prodlení s placením ze strany kupujícího, kupující se zavazuje umožnit

prodávajícímu nebo subjektům zastupujícím zájmy prodávajícího přístup do prostor

kupujícího, ve kterém se nacházejí výrobky ve vlastnictví prodávajícího.

 

XIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy odběratele - spotřebitele

Odběratel - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta

běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika

částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 1. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode

dne převzetí první dodávky zboží.

 

Odstoupí-li odběratel - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez

zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží,

které od něho obdržel a to na své náklady, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro

svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odběratel spotřebitel připojí k odstoupení od

kupní smlouvy také informace obsahující číslo faktury, datum dodání zboží a (důvod

odstoupení (nepovinné) a číslo bankovního účtu nebo uvedení zdali si přeje částku

vrátit v hotovosti.

Odběratel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání

s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li odběratel - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného

odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní

prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,

stejným způsobem. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným

způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou

další náklady.

 

Jestliže se spotřebitel rozhodne ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 1 odstoupit od

smlouvy, tak vrátí zboží úplné, tj. včetně dodaného příslušenství (např. dárkové

krabičky), neotevřené (bez porušení uzávěru a je-li uzávěr přelepen kolkem, tak bez

porušeného kolku), včetně originálního obalu, nepoškozené a ve stejné hodnotě, v jaké

zboží převzal.

Odstoupí-li odběratel - spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit

přijaté peněžní prostředky odběrateli - spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží

předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

Odběratel – spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží:

 1. a) v uzavřeném obalu, které odběratel (spotřebitel i podnikatel) z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 1. b) které podléhá rychlé zkáze (mražené výrobky).

 

 1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem

Odběratel - podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Lhůta běží ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy opakovaná

dodávka zboží, tak lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li odběratel - podnikatel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od

něho obdržel a to na své náklady. Odběratel podnikatel připojí k odstoupení od kupní

smlouvy také informace obsahující číslo faktury, datum dodání zboží, důvod

odstoupení (nepovinné) a číslo bankovního účtu nebo uvedení zdali si přeje částku

vrátit v hotovosti.

V případě, že odběratel – podnikatel vrací zboží dodané dodavatelem, kterému se blíží

vypršení data spotřeby, je možné odstoupit od kupní smlouvy pouze po předchozí

písemné domluvě s dodavatelem. Odstoupí-li odběratel – podnikatel od smlouvy bez

této předchozí písemné domluvy, je na toto odstoupení již od začátku pohlíženo jako

na neplatné. Je-li takové zboží předáno nebo prostřednictvím dopravce úmístěno

v sídle dodavatele, tak je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli – podnikateli skladné

ve výši 100 Kč/den. Výše uvedené neplatí v případě, že k odstoupení od kupní

smlouvy a vrácení zboží dojde ihned při převzetí zboží.

Odběratel – podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že je

hodnota zakoupeného zboží vyšší než 30. 000 Kč bez DPH.

Odběratel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání

s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li odběratel - podnikatel od kupní smlouvy, vrátí mu dodavatel peníze bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů od odstoupení od smlouvy a to buď

bankovním převodem nebo v hotovosti. Eviduje-li dodavatel jakékoliv závazky

(zejména neuhrazené faktury po datu splatnosti) ze strany odběratele – podnikatele,

 

tak je oprávněn částku, kterou by měl podle předchozí věty vrátit odběrateli –

podnikateli, započíst a ponížit o ni dluh.

Jestliže se odběratel - podnikatel rozhodne ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 odstoupit

od kupní smlouvy, tak vrátí zboží úplné, tj. včetně dodaného příslušenství (např.

dárkové krabičky), neotevřené (bez porušení uzávěru a je-li uzávěr přelepen kolkem,

tak bez porušeného kolku), včetně originální obalu, nepoškozené a ve stejné hodnotě,

v jaké zboží převzal.

Odběratel – podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v

uzavřeném obalu, které odběratel (spotřebitel i podnikatel) z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany odběratele - podnikatele je

dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10% sjednané kupní ceny. Pokud již

došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat náklad na dopravu zboží.

 

XIV.

 

Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

 

 1. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky mohou být prodávány pouze osobám starším

18 let, mladším osobám je prodej zakázán. Zaměstnanec prodávajícího si může ověřit

pomocí věrohodného dokladu (např. OP nebo cestovní pas) věk odběratele. Pokud se

mu skutečný věk nepodaří spolehlivě zjistit, tak je dodavatel oprávněn od kupní

smlouvy odstoupit, ledaže by zboží převzal zákonný zástupce odběratele. Uvedené se

vztahuje na prodej jak alkoholických nápojů tak tabákových výrobků.

 

XV.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 

Pro ochranu informací a zpracování obchodních údajů odběratele ze strany dodavatele se

použijí tyto Zásady ochrany osobních údajů , které jsou dostupné na internetových stánkách

dodavatele www.jaso.cz .

 

XVI.

Jiná ustanovení

 

 1. Vztahy a možné spory z kupní smlouvy se řídí výlučně právem České republiky.

Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, tak se

strany dohodly, že vztah se řídí právem České republiky. Dojde-li k soudnímu sporu

mezi dodavatelem a odběratelem, tak je k řešení místně příslušný soud podle sídla

dodavatele.

 1. V případě sporu mezi dodavatelem a odběratelem je možno spor řešit mimosoudní

cestou. Odběratel mí právo kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, jímž je

např. Česká obchodní inspekce. Dříve než bude k takovému řešení přistoupeno,

dodavatel doporučuje kontaktovat některého z jednatelů dodavatele ve snaze najít

řešení nastalé situace.

 

 1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li ze strany odběratele potřeba

přeložit text smlouvy a vznikne-li spor o výklad pojmu textu smlouvy, má se za to, že

platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 1. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

 1. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími

odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami,

poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti

jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a

v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u

subdodavatelů dodavatele.

 1. Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho

oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a

správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební

neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré

pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této

platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat

okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

 1. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky,

dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního

úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

 1. Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za

doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

 1. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného

písemného souhlasu dodavatele.

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2022  a nahrazují všeobecné

podmínky vydané dříve.

 

Vstupujete do elektronického obchodu, který je dostupný
pouze pro osoby starší 18 let.

Pokračováním potvrzuji, že jsem starší 18 let